Funkcjonowanie instytucjonalne

Szkoła Polinka powstała pod auspicjami polsko-francuskiego międzyuniwersyteckiego stowarzyszenia inicjatyw kulturalnych Apolina. W związku z tym szkoła podlega formalnie Prezesowi oraz członkom Biura stowarzyszenia.

Koordynacja funkcjonowania

Za funkcjonowanie Polinki odpowiedzialna jest koordynatorka projektu, do której obowiązków należy:

  • Koordynacja ekipy pedagogicznej,
  • Relacje z rodzinami dzieci zapisanych na zajęcia językowe i kulturalne organizowane w ramach programu szkoły,
  • Utrzymywanie łączności z członkami Biura Apoliny,
  • Działania z udziałem instytucji zewnętrznych nie wymagające zaangażowania ze strony prezesa lub innych członków Biura stowarzyszenia.

Ekipa pedagogiczna

Na ekipę pedagogiczną Polinki składają się osoby, dla których polski jest językiem ojczystym, o wykształceniu uniwersyteckim w dziedzinie językowej, a jednocześnie – potwierdzonym doświadczeniu w nauczaniu. Nauczyciele są zobowiązani do wspólnej pracy w oparciu o projekt pedagogiczny stworzony i zaadaptowany do założeń szkoły.

Projekt szkoły i projekt pedagogiczny

Projekt szkoły Polinka koncentruje się wokół podwójnego założenia:

  1. Przekazanie i nauczanie języka polskiego, jako wzmocnienie języka ojczystego – u dzieci żyjących w rodzinach praktykujących język polski lub dwujęzyczność – lub jako przyswojenie drugiego języka u dzieci i młodzieży nie mówiących po polsku w sposób spontaniczny;
  2. Wsparcie integracji dzieci polskich lub z rodzin mieszanych, zarówno w ramach społeczeństwa francuskiego, jak i społeczności polskiej, w kontekście mobilności rodzin stymulowanej rzeczywistością europejską.

Pedagogika przekazywania i nauczania języka używanego w Polince odwołuje się do metod uznanych na poziomie uniwersyteckim oraz w dziedzienie edukacyjnej. Są one jednak poddawane dorocznej adaptacji w stosunku do realnych potrzeb uczniów szkoły. To dostosowanie bierze pod uwagę zarazem wiek, dojrzałość, poziom szkolny i językowy zapisanych dzieci i młodzieży, jak również w oczywisty sposób ograniczony czas przeznaczony na nauczanie.

Rodziny

Rodzice dzieci zapisanych do Polinki są ściśle zaangażowani w funkcjonowanie szkoły. Uczestniczą w finansowaniu zajęć, z drugiej biorą udział w organizowanych przez ekipę pedagogiczną i koordynującą spotkaniach.

Związki z przedstawicielami władz polskich i francuskich

Koordynatorzy projektu Polinka oraz stowarzyszenia Apolina utrzymują bliski i stały związek z władzami polskimi, zarówno na poziomie akademickiego uznania prowadzonego nauczania, jak również wsparcia inicjatyw prowadzonych w ramach i wokół szkoły.

Podobna wola współpracy jest wyrażana w stosunku do lokalnych władz francuskich, w oparciu o założenie promocji obecności tożsamości polskiej, zintegrowanej i aktywnie uczestniczącej w regionalnych działaniach kulturalnych.

Potrzeby i finansowanie

Powstanie Polinki jest wynikiem postawy zaangażowania w odpowiedzi na potrzeby wyrażane przez rodziny polskie i mieszane z regionu Tuluzy. Administracja i zarządzanie szkołą są prowadzone na zasadach społecznych, opłacane są jedynie godziny nauczania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem bieżącym.

Zasoby pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziny oraz z dotacji – w postaci pieniężnej lub w naturze – władz polskich i francuskich.

Ten post dostępny jest także w języku: francuski

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact